National Software Contest,Thailand

Search


Bookmark and Share

หน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มูลนิธิสยามกัมมาจล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค

ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออก
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคกลาง
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคใต้
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันตก
NSC 2018
คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญมากในชีวิตประจำวันและนับวันยิ่งมีบทบาทยิ่งขึ้นใน ทุกขณะ การพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นั้น ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศได้ แต่การผลิตบุคลากรที่จะมาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอนั้น จำต้องอาศัยบุคลากรจำนวนมากเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศ จากความจำเป็นดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จึงได้จัดทำโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์และนำเอาความรู้ที่ได้เรียน มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสนับสนุนเงินทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตนเองและเปิดโอกาสให้มีการประกวดแข่งขันชิง เงินรางวัลในระดับประเทศ อันจะเป็นการสร้างเวทีสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในการพัฒนาความรู้สู่การ เป็นนักวิจัยระดับอาชีพต่อไป จาก “โครงการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก” ซึ่งได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกตั้งแต่ปีงบประมาณ 2537 เนคเทคได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการโดยจัดให้มีเวทีการแข่งขันในระดับ ประเทศและเปลี่ยนชื่อเป็น “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest – NSC)” ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับถึงปัจจุบัน มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนไปแล้วทั้งสิ้นรวม 9,847 โครงการ ทั้งนี้จากจำนวนโครงการที่นักเรียน นิสิต และนักศึกษาส่งเข้ามาร่วมในโครงการรวม 19,935 ข้อเสนอโครงการ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศจำนวนกว่า 150 สถาบัน .

กำหนดการแข่งขัน

Date Title
   August 01  – September 30, 2017 ลงทะเบียนพร้อมอัพโหลดข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ GENA (วันที่ 1 สิงหาคม - วันที่ 30 กันยายน 60)
   August 01  – September 30, 2017 ส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง ณ ศูนย์ประสานงาน (วันที่ 1 สิงหาคม - วันที่ 30 กันยายน 60)
   November 01, 2017 ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา รอบแรก (วันที่ 1 พฤศจิกายน 60)
   November 02  – December 31, 2017 ทำสัญญาและพิธีมอบทุน (ยื่นเอกสารสัญญารับทุนในวันพิธีมอบทุน ช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 60)
   November 02, 2017 – January 31, 2018 ระยะเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์ (วันที่ 1 พฤศจิกายน 60 ถึง วันที่ 31 มกราคม 61)
   February 01, 2018February 01, 2018 กำหนดส่งมอบผลงาน (รอบ2) (01 กุมภาพันธ์ 61)
   February 02, 2018February 02, 2018 นำเสนอผลงานโครงการ (รอบสอง) (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 60)
   February 23, 2018February 23, 2018 ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาและโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 61)
   March 01 – 31, 2018 การประกวดรอบชิงชนะเลิศ (ช่วงเดือน มีนาคม 61)

Legends