National Software Contest,Thailand

Search


Bookmark and Share

หน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มูลนิธิสยามกัมมาจล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค

ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออก
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคกลาง
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคใต้
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันตก
NSC2013 National Software Contest 2015

Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards

apicta
เนคเทค ได้ร่วมกับ SIPA และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ส่งผลงานซอฟต์แวร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าร่วมการประกวดในงาน Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA) ในประเภทนักเรียน และนิสิต นักศึกษา ซึ่งงาน APICTA นี้ เป็นการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆ สำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมด้านไอซีทีของประเทศในภูมิภาค เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ และศักยภาพทางธุรกิจและการตลาดจากผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ ภาคการศึกษา และนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยประเทศในภูมิภาคผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลจากเวทีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี
 
        โครงการ TICTA Awards หรือ Thailand ICT Awards ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานแกนหลักด้านไอซีทีและซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ผลักดันให้เกิดขึ้นโดยมุ่งให้เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในมาตรฐานซอฟต์แวร์ ไทย รวมถึงส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์สร้าง market awareness ภายในประเทศ นอกจากนี้ด้วยตระหนักว่าซอฟต์แวร์จะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจแก่ประเทศ จึงส่งเสริมการขยายตลาด การแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยการส่งเสริมผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ TICTA Awards ร่วมเวทีแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards หรือ APICTA Awards
 

        ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย นักพัฒนาโปรแกรมอิสระ องค์กรหลัก สถาบันวิจัย สถาบัน การศึกษาตลอดจนนักเรียน นักศึกษาที่ร่วมประกวด TICTA Awards ในปีที่ผ่านๆ มา ต่างได้รับโอกาสทางการตลาด การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย การต่อยอดทางธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร ประสบการณ์อันนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดต่อไป

        ไทยรับเป็นเจ้าภาพจัด APICTA Awards 2011 ขยายโอกาสผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย สำหรับ APICTA Awards 2011 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประกวดครั้งนี้ นอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้อยู่ในแวดวงไอซีทีและซอฟต์แวร์ไทยได้สร้างเครือข่ายการ ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงการขยายผลด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี