National Software Contest,Thailand

Search


Bookmark and Share

หน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มูลนิธิสยามกัมมาจล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค

ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออก
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคกลาง
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคใต้
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันตก
NSC2013 National Software Contest 2015

การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth's Electronics Circuit Contest: YECC )

จะจัดขึ้นในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11” โดย การแข่งขัน YECC 2012 ครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีม  และประเภทนักเรียน

  •  การแข่งขันประเภททีม

     ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบโครงงานและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานร่วม กับบอร์ดหน่วยประมวลผลหลัก ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน (พัฒนาโดยหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว) ภายใต้หัวข้อ “รับมือภัยพิบัติ 2012” คำว่า ภัยพิบัติ ในหัวข้อดังกล่าวอาจเป็นภัยพิบัติทาง ธรรมชาติด้านใดก็ได้  เช่น พายุ (วาตภัย) น้ำท่วม น้ำป่า (อุทกภัย) ฝนแล้ง (ทุกขภิกขภัย) สึนามิ แผ่นดินไหว  แผ่นดินถล่ม (ธรณีพิบัติภัย) ไฟป่า (อัคคีภัย) ภัยพิบัติทางธรรมชาติเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเต็มไปด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมและได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก คำว่า รับมือ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มตามช่วงขณะของเหตุการณ์ ได้แก่

1. การตรวจจับและเตือนภัย หมายถึง การตรวจจับก่อนเกิดเหตุการณ์หรือกำลังเริ่มต้นเกิดภัยพิบัติ และแจ้งเตือนผลการตรวจจับแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากภัยพิบัตินั้น เช่น ตรวจจับและเตือนภัยไฟป่า ตรวจจับและเตือนภัยแผ่นดินถล่ม ตรวจจับและเตือนภัยสึนามิ ตรวจจับและเตือนภัยน้ำหลาก
2. การช่วยเหลือ หมายถึง การเข้าไปช่วยเหลือขณะที่กำลังเกิดภัยพิบัติ เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม (ขณะที่น้ำกำลังท่วม) หรือการเข้าไปช่วยเหลือขณะที่กำลังประสบภัยจากภัยพิบัติอาจ         ภัยพิบัตินั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว เช่น ช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในซากตึกถล่มจากแผ่นดินไหว (ขณะที่แผ่นดินหยุดไหวแล้ว)
3. การเยียวยา หมายถึง การช่วยเหลือหรือฟื้นฟูภายหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในขณะที่ไม่ได้ประสบภัยจากภัยพิบัติ

    โครงงานภายใต้หัวข้อ “รับมือภัยพิบัติ 2012” ของแต่ละทีม จะต้องมีระบบรับมือกับภัยพิบัติอย่างน้อย 2 ระบบ ได้แก่ ระบบตรวจจับและเตือนภัยหนึ่งระบบ และระบบช่วยเหลือหรือระบบเยียวยา (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างช่วยเหลือ กับ เยียวยา) อีกหนึ่งระบบ โดยที่ระบบทั้ง 2 นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการรับมือกับภัยพิบัติชนิดเดียวกัน ผังโครงสร้างของโครงงานแสดงดังรูปด้านล่าง ผู้เข้าแข่งขันต้องศึกษารายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบตรวจจับและเตือนภัยจากข้อ 4 โจทย์การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

 

  • การแข่งขันประเภทนักเรียน

     ในวันที่ 2 ของการแข่งขัน YECC 2012 คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดให้มีโจทย์ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พิเศษ สำหรับนักเรียน เพื่อชิงรางวัลพิเศษ “รางวัลเยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์” แต่ละทีมจะต้องส่งสมาชิกที่เป็นนักเรียนภายในทีม อย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมแข่งขัน โดยมีรูปแบบการแข่งขันคือ นักเรียนจะต้องประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามที่โจทย์กำหนดเพื่อให้ทำงานได้ ถูกต้องและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด (ประมาณ 6 ชั่วโมง) อุปกรณ์และวงจรสำหรับการแข่งขันประเภทนี้ นักเรียนจะได้รับในวันแข่งขัน