National Software Contest,Thailand

NSC2017 (ครั้งที่ 19) : กำหนดการและขั้นตอนการรับเงินทุน (รอบแรก)

November 22, 2016


การยื่นเอกสารรับเงินทุนสำหรับผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ  
(โครงการ NSC2017 ครั้งที่ 19)   
เงินทุนรางวัล :  ทุนสนับสนุนรอบคัดเลือก จำนวน 3,000 บาท

กำหนดการพิธีรับทุน วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 – 16.30 
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  (คลิกดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง)

หมายเหตุ : ทางศูนย์ประสานงานจะทำการจ่ายเงินทุนให้ในวันพิธีรับทุน ผู้เข้าแข่งขันโปรดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ (รอบแรก) 
ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อข้อเสนอโครงการ (รอบแรก) ที่ผ่านเข้ารอบ 
    
คลิกตรวจสอบรายชื่อ

สำหรับผลการตัดสินรอบคัดเลือก คำแนะนำของคณะกรรมการ เป็นการให้คำแนะนำรายบุคคล ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นแนวทางเดียวกัน แต่ผลการพิจารณามาจากคะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการหลายท่าน ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด

2. ดาวน์โหลดสัญญารับทุนที่ ระบบออนไลน์GENA 
   
คลิก  http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA  ทำตามขั้นตอนดังนี้
เข้าสู่ระบบด้วย username และ password ของโครงการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญารับทุนจากระบบออนไลน์ GENA 
พิมพ์แบบฟอร์มสัญญารับทุนลงในกระดาษ A4 อย่างละ  แผ่น (แบบฟอร์มสัญญารับทุนต้องอยู่ในหน้ากระดาษเดียวกัน คือ ต้นฉบับ แผ่น และคู่ฉบับ 1  แผ่น รวมเป็น 2 แผ่น)
หัวหน้าโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบฟอร์มสัญญารับทุนต้นฉบับและคู่ฉบับ
3.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน หัวหน้าโครงการลงนามในใบสำคัญรับเงิน
   (คลิกดาวน์โหลด)
4.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบมอบฉันทะ เฉพาะกรณีที่ผู้ร่วมทีมหรืออาจารย์ที่ปรึกษารับเงินทุนแทนหัวหน้าโครงการ (คลิกดาวน์โหลด)
5.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลโครงการการแก้ไขข้อมูลโครงการให้แจ้งแก้ไขข้อมูลตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559)    (คลิกดาวน์โหลด) 

6.ตารางเวลากำหนดการพิธีรับทุน (คลิกดาวน์โหลด)
เอกสารที่ต้องส่งศูนย์ประสานงานภาคกลางในวันพิธีรับทุน 
1.สัญญารับทุน (ต้นฉบับและคู่ฉบับ) : หัวหน้าโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในสัญญา
2.ใบสำคัญรับเงิน : หัวหน้าโครงการลงนามในใบสำคัญรับเงิน
3. สำเนาบัตรประชาชนหัวหน้าโครงการ: ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีที่ผู้ร่วมทีมหรืออาจารย์ที่ปรึกษารับเงินทุนแทน ให้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
4.ใบมอบฉันทะ : ผู้ร่วมทีมหรืออาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าโครงการลงนาม
5.สำเนาบัตรประชาชนผู้ร่วมทีมหรืออาจารย์ที่ปรึกษา :ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขั้นตอนการรับเงินทุนรางวัล :ทุนสนับสนุนรอบคัดเลือก จำนวน 3,000 บาท 
หมายเหตุ ***ก่อนยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินทุนควรตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

1.ยื่นเอกสารสัญญารับทุน (ต้นฉบับและคู่ฉบับ) ที่โต๊ะลงทะเบียน
2.ยื่นเอกสารใบสำคัญรับเงิน และสำเนาบัตรประชาชน
(กรณีมอบฉัน
: หากผู้ร่วมทีมหรืออาจารย์ที่ปรึกษารับเงินทุนแทนให้แนบใบมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน) ที่โต๊ะลงทะเบียน 
3.หากเอกสารเรียบร้อย ถูกต้องและครบถ้วนจะได้รับบัตรคิวเพื่อยื่นรับเงินทุน
4.ยื่นบัตรคิวเพื่อขอรับเงินทุน
หมายเหตุ ***หากผู้แข่งขันได้รับเงินทุนรอบคัดเลือก จำนวน 3,000 บาทแล้ว แต่ไม่มานำเสนอผลงานรอบสอง และหากมานำแสนอผลงานรอบสองแต่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำจากคณะกรรมการ จะต้องคืนเงินทุนจำนวน 3,000 บาท ตามสัญญารับทุนที่แจ้งไว้

List All Posts