National Software Contest,Thailand

NSC2017: กำหนดการ สถานที่ และการเตรียมตัวนำเสนอผลงานรอบรองชนะเลิศ (รอบสอง)

January 18, 2017


 ตารางกำหนดการ

1. คลิกลงทะเบียนเพื่อแจ้งเข้าร่วมการแข่งขันทางออนไลน์ (เฉพาะผู้แข่งขันเท่านั้น) ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ลงทะเบียน 1 คน ต่อ 1 โครงการ

2. คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมชมบูธแสดงผลงาน (เฉพาะบุคคลทั่วไป) 

3. การส่งรายงานทางไปรษณีย์ (ยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์วันที่ 6 ก.พ 60 ถือว่าเป็นวันสุดท้าย)  

สถานที่จัดส่ง (เฉพาะศูนย์ประสานงานงานภูมิภาคภาคกลาง) 
(โครงการ
 NSC2017) 131 หมู่ 5  ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์บางกะดี) ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และสื่อสาร

4. การอัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ลงในระบบออนไลน์ (GENA) สามารถอัพโหลดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ก.พ 60

4.1 การอัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การลอกเลียนแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ CopyCatch (เฉพาะรายงานฉบับสมบูรณ์) ตรวจสอบเอกสารผ่านระบบ CopyCatch คลิก

4.2 อัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแนบเอกสารตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การลอกเลียนแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ CopyCatch คลิกเพื่ออัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ 

5. <คลิกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

 6. <คลิกตรวจสอบรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบนำเสนอผลงาน NSC2017 ครั้งที่ 19 

 7. โปสเตอร์นำเสนอผลงาน คลิกดาวน์โหลด โปสเตอร์ขนาด A3 ต้องไม่เกินขนาด A1 (60 cm.x 80 cm.) สามารถนำไปใช้ในการนำเสนอในรอบชิงฯได้

8. <คลิก> ตรวจสอบเลขที่บูธนำเสนอผลงาน 

 9. <คลิก> ดูแผนที่การเดินทาง 

.....................................................................................................................................................................

 

การเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอผลงาน ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เวลา 07.3008.30 น. ณ จุดลงทะเบียน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1 ตรวจสอบ ลำดับที่โครงการ, โซน, ลำดับที่บูธ และแผนผังบูธ

2 แจ้ง ลำดับที่โครงการณ จุดลงทะเบียน กรุณาส่งตัวแทนโครงการละ 1 ท่าน เพื่อบันทึกการมานำเสนอผลงาน

3 อุปกรณ์ที่ทางผู้จัดงานเตรียมให้ผู้แข่งขัน ได้แก่ พื้นที่ขนาดประมาณ 1.5 ม. X 1.8 ม. ต่อหนึ่งโครงการ, โต๊ะนำเสนอผลงาน, เก้าอี้ประจำโต๊ะ, สายไฟโครงการละ 1 จุด (ควรเตรียมสายพ่วงมาเอง)

4. อุปกรณ์ที่ทางผู้แข่งขันที่ต้องเตรียมมาเอง

4 .1 อินเตอร์เน็ต: หากมีการนำเสนอผลงานที่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมมาเอง และควรเตรียมไฟล์การนำเสนอแบบ off line มาด้วย แนะนำให้ทุกโครงการควรเตรียมข้อมูลไฟล์งานสำรองรองรับกรณีมีเหตุขัดข้องจากการเปิดไฟล์จากเครื่องในช่วงแข่งขัน

4.2  สายไฟต่อพ่วง หากมีการใช้อุปกรณ์ที่ต้องการกำลังไฟค่อนข้างสูง ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ และควรเตรียมสายไฟชนิดคุณภาพดีที่เหมาะกับอุปกรณ์นั้นมาด้วย

4.3 ฉากตั้งโปสเตอร์ ลักษณะฉากตั้งโปสเตอร์สามารถออกแบบได้ตามต้องการ โดยจะวางบนโต๊ะพิงกับ ผนังห้อง หรือทำฉากทรงสูงวางกับพื้นก็ได้แต่ห้ามติดโปสเตอร์บนผนังห้อง

5 การติดตั้งอุปกรณ์ล่วงหน้า หากโครงการใด ที่ประสงค์จะมาจัดเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งบูธล่วงหน้า ในวันจันทร์ที่ 20 ก.พ 60 สามารถมาได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ไม่ควรนำคอมพิวเตอร์มาวางไว้ข้ามวัน หากจำเป็น ควรแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ โดยแจกแจงรายละเอียดอุปกรณ์ในแบบฟอร์มแจ้งคำร้องทั่วไป” (คลิกดาวน์โหลด) ลงชื่อหัวหน้า โครงการ ส่งทางอีเมล์ siitnsc@gmail.com ภายใน วันที่ 17 ก.พ. 2560 โดย สามารถรับฝากได้จำนวนจำกัด

6. วิธีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

6.1 ผู้พัฒนานำเสนอผลงานโดยการจัดบู๊ธ พร้อมโปสเตอร์

6.2 แสดงวิธีการใช้โปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการ

6.3 เวลานำเสนอผลงาน :  8  นาที

6.4 กรรมการซักถาม :  7 นาที

6.5 รวม 15 นาที ต่อโครงการ

7. ดาวน์โหลดกำหนดการแข่งขัน: www.nscthailand.net (คลิกดาวน์โหลด)

8. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป: (คลิกดาวน์โหลด)

หมายเหตุ  ตรวจสอบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการแข่งขัน NSC รอบรองชนะเลิศ (รอบสอง)ที่เว็บไซต์ http://www.nectec.or.th/nsc/   หรือ www.nscthaialnd.net

 

List All Posts