National Software Contest,Thailand

NSC2018 ครั้งที่ 20: ขั้นตอนการยื่นเอกสารรับเงินทุนรอบแรก (จำนวนเงินทุน 3,000 บาท)

November 03, 2017


ประกาศจากศูนย์ประสานงานภาคกลาง โครงการ NSC2018 ครั้งที่ 20 (กำหนดการใหม่ประกาศวันที่ 28 พ.ย 60 เรื่องการยื่นเอกสารสัญญารับทุนและเอกสารขอรับเงินทุน)

ทางศูนย์ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกข้อเสนอโครงการในครั้งนี้ด้วยค่ะ และในปีนี้ทางศูนย์จะไม่มีการจัดพิธีรับทุน เนื่องจากความไม่พร้อมเรื่องสถานที่และเวลา จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ/ครับ​ ดังนั้นศูนย์ประสานงานจึงขอ​แจ้งว่า​ให้ผู้พัฒนาที่ได้รับเงินทุนสามารถส่งเอกสารได้ทางไปรษณีย์หรือ​นำเอกสารมา​ส่งด้วยตน (ส่งเอกสารก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2560)​

จึงขอให้ผู้พัฒนาที่ผ่านเข้ารอบแรกทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบแรก ให้ดำเนินการพัฒนาผลงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ จนถึงวันกำหนดส่งมอบผลงานรอบที่ 2   กำหนดส่งผลงานพร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์ คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 256

2. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ระบบออนไลน์GENA จะเปิดให้ผู้พัฒนาเข้าไปกรอกเลขที่บัญชีสำหรับรับเงินทุนจำนวน 3,000 บาท และดาวน์โหลดเอกสารรับเงินทุน

3. ให้ผู้พัฒนาทำการดาวน์โหลดและพิมพ์สัญญารับทุน ในระบบออนไลน์GENA ออกมา โดยจะมีจำนวน 2 แผ่นคือ ต้นฉบับ และคู่ฉบับ และทำการลงนามในสัญญารับทุนดังนี้

- อาจารย์ที่ปรึกษา ลงนามสัญญารับทุน ต้นฉบับและคู่ฉบับ (รวม 2 ฉบับ)

-หัวหน้าโครงการ ลงนามสัญญารับทุน ต้นฉบับและคู่ฉบับ (รวม 2 ฉบับ)

กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้ปกครอง) ลงนามร่วมด้วย

-ผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้ปกครอง) ลงนามสัญญารับทุน ต้นฉบับและคู่ฉบับ

4. ให้ผู้พัฒนาทำการดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสำคัญรับเงินออกมาจำนวน 1 ชุด (หมายเหตุ: ทางศูนย์ภาคกลาง มีการแก้ไขฟอร์มใบสำคัญรับเงินใหม่ หากผู้พัฒนาท่านใดที่ดาวน์โหลดไปก่อนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ให้ผู้พัฒนาทำการดาวน์โหลดออกมาใหม่ อีกครั้ง) โดยที่ หัวหน้าโครงการเป็นผู้ลงนามในใบสำคัญรับเงินเท่านั้น พร้อมแนบเอกสารเพื่อขอรับเงินทุนดังนี้

            - สำเนาบัตรประชาชนหัวหน้าโครงการ จำนวน 1 ฉบับ หัวหน้าโครงการ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

            - ใบสำคัญรับเงิน ปริ๊นออกมาจากระบบออนไลน์ GENA หัวหน้าโครงการ ลงนามเป็นผู้รับเงินเท่านั้น

กรณีที่หัวหน้าโครงการรับเงินไม่ได้ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ร่วมทีม หรืออาจารย์ที่ปรึกษารับเงินแทนเท่านั้น โดยทำตามขั้นตอนและแนบเอกสาร ดังนี้

            - สำเนาบัตรประชาชน หัวหน้าโครงการ จำนวน 1 ฉบับ หัวหน้าโครงการลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง

            - ใบสำคัญรับเงิน ปริ๊นออกมาจากระบบออนไลน์ GENA หัวหน้าโครงการ ลงนามเป็นผู้รับเงินเท่านั้น

- สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับเงินทุนแทน จำนวน 1 ฉบับ ผู้รับเงินทุนแทน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ใบมอบฉันทะ ปริ๊นออกมาจากระบบออนไลน์ GENA (หมายเหตุ: ทางศูนย์ภาคกลางมีการแก้ไขฟอร์มใบมอบฉันทะใหม่ หากผู้พัฒนาท่านใด ที่ดาวน์โหลดไปก่อนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ให้ผู้พัฒนาทำการดาวน์โหลดออกมาใหม่ อีกครั้ง) โดยที่ หัวหน้าโครงการ ผู้รับเงินแทน และพยาน ลงนามรับรองความถูกต้อง

ขอให้ผู้พัฒนา โปรดทำตามขั้นตอน และดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อลดขั้นตอนการแก้ไขเอกสาร

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลโครงการทางศูนย์ขอแจ้ง ให้รีบดำเนินการส่งใบคำร้องเพื่อแก้ไข จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม เท่านั้น หากพ้นกำหนดไปแล้วทางศูนย์จะไม่มีการดำเนินการ แก้ไข เปลี่ยนแปลงใดใดทั้งสิ้น และทางศูนย์ขอขอบคุณในความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้            

6.  การกรอกเลขที่บัญชีและการแก้ไขเอกสารใบสำคัญรับเงิน
ตอนนี้ระบบได้กำลังดำเนินการในเรื่องการแก้ไขข้อมูลในส่วนของการกรอกเลขที่บัญชี อาจมีบางโครงการที่กรอกไม่ได้ ก็ให้เว้นไว้ ทางศูนย์จะดำเนินการให้ แต่ทั้งนี้ผู้พัฒนาต้องทำการแนบสำเนาสมุดบัญชีทุกโครงการ และสำหรับผู้พัฒนาท่านใดที่ดาวน์โหลดเอกสารใบสำคัญรับเงินก่อนวันที่ 7 พ.ย. 60 ให้ผู้พัฒนาดำเนินการดาวน์โหลดออกมาใหม่อีกครั้งเนื่องจากมีการแก้ไขเอกสารใหม่

 7. สรุปเอกสารที่ต้องส่งมายังศูนย์ประสานงาน (เอกสารสัญญารับและเอกสารขอรับเงินทุน)

1. สัญญารับทุน จำนวน 2 ฉบับ คือ ต้นฉบับและคู่ฉบับ 

2. ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ฉบับ (หัวหน้าโครงการลงนามรับเงินเท่านั้น)

3. สำเนาบัตรประชาชนหัวหน้าโครงการ 

4.สำเนาสมุดบัญชี สำหรับรับเงินทุน  (หากกรอกในระบบแล้ว ก็ต้องแนบด้วยเพื่อรับเงินทุน)

กรณีหัวหน้าโครงการรับเงินทุนไม่ได้ ต้องแนบเอกสารของผู้รับเงินทุนแทนเพิ่มเติม ดังนี้

5. สำเนาบัตรของผู้รับเงินทุนแทน (ต้องเป็นผู้ร่วมทีมหรืออาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น)

4. สำเนาสมุดบัญชีของผู้รับเงินทุนแทน  (หากกรอกในระบบแล้ว ก็ต้องแนบด้วยเพื่อรับเงินทุน)

6. ใบมอบฉันทะ 

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร สำหรับศูนย์ประสานงานภูมิภาคภาคกลาง

ศูนย์ประสานงานภาคกลาง โครงการ NSC2018
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์บางกะดี)
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร
131 หมู่ 5 (ภายในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี)
ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

- ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ระบบลงทะเบียนออนไลน์ GENA โดยเข้าสู่ระบบด้วยรหัสโครงการ และรหัสผ่านประจำตัวของท่าน 

List All Posts