National Software Contest,Thailand

NSC2016 : ขั้นตอนการลงทะเบียน อัพโหลดและส่งข้อเสนอโครงการ

November 06, 2015


 ขั้นตอนการลงทะเบียน อัพโหลดและส่งข้อเสนอโครงการ

1. ขั้นตอนการลงทะเบียน ดูวิธีและขั้นตอนการลงทะเบียน  คลิก

2.ขั้นตอนการเขียนข้อเสนอโครงการคลิก

3. ขั้นตอนการอัพโหลดข้อเสนอโครงการ  มี 2 รูปแบบ ดังนี้

 

รูปแบบที่ 1 การอัพโหลดไฟล์ PDF                                                    
ก่อนทำการอัพโหลดควรรวบรวมไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวกัน เพราะสามารถอัพโหลดได้เพียง 1 ไฟล์เท่านั้น 

รูปแบบที่ 2 การอัพโหลดไฟล์ Plain text 
แนะนำขั้นตอนการสร้างไฟล์ Plain text ดังนี้
1. Copy ข้อความในไฟล์ Word ทั้งหมดลงใน “Notepad” 
2. ทำการบันทึก โดยเลือก “ Save As…”
3. ด้านล่างทางขวามือ ตรงคำว่า Encoding : ให้เลือกเป็น  “Unicode”
4. จากนั้นตั้งชื่อไฟล์แล้วทำการบันทึก

4. ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการ

1.โปรดทำการส่งต้นฉบับข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 26 พ.ย 58 (วันที่ประทับตราไปรษณีย์วันสุดท้าย)
2. พิมพ์หน้าปกข้อเสนอโครงการจากระบบGENA เข้าเล่มต้นฉบับข้อเสนอโครงการ แนบสำเนาบัตรของสมาชิกทุกท่านและอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ 
3. พิมพ์หรือเขียน“เลขรหัสโครงการ” ที่ได้รับจากระบบลงทะเบียน ลงบนด้านหน้า และด้านหลังซอง
ตามตัวอย่างรูปภาพดังนี้

5. ส่งด้วยต้นเองที่ศูนย์ประสานงานที่สังกัด หรือส่งทางไปรษณีย์ ไม่เกินวันสุดท้ายที่ปิดรับสมัคร

ที่อยู่ศูนย์ประสานงานภาคกลาง (สำหรับการส่งต้นฉบับข้อเสนอโครงการ)
ศูนย์ประสานงานโครงการ NSC ภาคกลาง 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์บางกะดี)
131 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 120005.
ระยะเวลาสิ้นสุดการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน การอัพโหลดข้อเสนอโครงการและการส่งต้นฉบับ สิ้นสุดถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558นี้เท่านั้น!!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nscthailand.net
ศูนย์ประสานงานโครงการ NSC ภาคกลาง 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์บางกะดี)
131 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website: www.nscthailand.net
FB: Nsc Siit Central Coordinator
E-mail : siitnsc@gmail.com
Tel : 02 501 3505-20 ต่อ 5037 มือถือ 095 860 1818

 

List All Posts