National Software Contest,Thailand

NSC2016 : พิธีรับทุนรอบคัดเลือก และการยื่นเอกสารรับเงินทุน [ประกาศ:08.12.59]

January 07, 2016


พิธีรับทุนรอบคัดเลือก(ภาคกลาง)  และการยื่นเอกสารรับเงินทุน
สำหรับผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกข้อเสนอ (โครงการ NSC2016 ครั้งที่ 18)
กำหนดการพิธีรับทุน: วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หอประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ชั้น 3 อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
(โปรดศึกษาแผนที่การเดินทางประกอบ)

รุณาดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดพิธีวันรับทุน 1. รายละเอียดการเตรียมตัว การส่งสัญญา และการยื่นเอกสารรับเงินทุน

2. กรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมพิธีรับทุนที่  http://goo.gl/forms/p3ja6xfX8Z

3. ดาวน์โหลดสัญญารับทุนที่ *** Log in ระบบออนไลน์ GENA: http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA 

4. แจ้งเลขที่บัญชีของ หัวหน้าโครงการในระบบออนไลน์ GENA: http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA

5. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
6. แบบฟอร์มคำร้อง
7. แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
8. แผนที่การเดินทางแบบที่ 1 (เส้นทางการเดินทาง)
9. แผนที่การเดินทางแบบที่ 2 (แผนผังภายใน)

 

สำหรับผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกข้อเสนอ (โครงการ NSC2016 ครั้งที่ 18) โปรดศึกษาขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดการพิธีรับทุน: วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ชั้น 3 อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี (โปรดศึกษาแผนที่การเดินทางประกอบ) - ยื่นสัญญารับทุนและเอกสารรับเงินทุนในวันพิธีรับทุน - กรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมพิธีรับทุนที่ http://goo.gl/forms/p3ja6xfX8Z 2. การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นในการรับทุนรอบแรก 2.1 สัญญารับเงินทุน 2.1.1 ดาวน์โหลดสัญญารับทุนทั้ง 2 ฉบับ (ต้นฉบับและคู่ฉบับ)จากระบบออนไลน์ GENA พร้อมเซ็นสัญญาให้ครบถ้วน 2.1.2 ไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน ดาวน์โหลดสัญญารับทุนที่ *** Log in ระบบออนไลน์ GENA: http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA เข้าสู่ระบบด้วย username และ password ของโครงการ *** 2.2 เตรียมเอกสารสำหรับรับเงินทุน ดังนี้ 2.2.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ตามไฟล์แนบที่ส่งให้ทางอีเมล์ฉบับนี้ 2.2.2 แนบสำเนาบัตรประชาชนหัวหน้าโครงการ และอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 2.2.3 สำเนาหน้าสมุดธนาคารของหัวหน้าโครงการ 2.2.4 แจ้งเลขที่บัญชีของ “หัวหน้าโครงการ” ในระบบออนไลน์ GENA กรณีมอบฉันทะการรับเงินทุน ให้ผู้พัฒนาแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ - กรอกแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป หรือแนบใบมอบฉันทะ - แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ลงนามโดยหัวหน้าโครงการ - สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ (หัวหน้าโครงการ) และ ผู้รับมอบฉันทะ (เพื่อนร่วมทีม หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น) - สำเนาหน้าสมุดธนาคารของผู้รับมอบฉันทะ (เพื่อนร่วมทีม หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น) พร้อมทั้งแจ้งเลขที่บัญชีในระบบออนไลน์ GENA **ทางศูนย์ประสานงานจะใช้เลขที่บัญชีที่ท่านแจ้งมานี้ในการโอนเงินทุนในรอบถัดไป หรือจนกว่าจะสิ้นสุดการแข่งขัน การแจ้งเลขที่บัญชีของอาจารย์ที่ปรึกษาให้แจ้งเมื่อมีการรับเงินทุนรอบสอง** 3. การยื่นเอกสารรับเงินทุน และสัญญารับทุน 3.1 ยื่นเอกสารพร้อมเพรียงกันในวัน และสถานที่ในพิธีรับทุน เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามข้อ 2. โดยสัญญารับทุนไม่ต้องแนบสำเนาบัตร 3.2 สามารถให้บุคคลในทีมพัฒนาท่านใดมายื่นก็ได้ (หัวหน้าโครงการ, เพื่อนร่วมทีม, อาจารย์ที่ปรึกษา) โดยไม่ต้องมอบฉันทะ นอกจากบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีชื่อเกี่ยวข้องกับโครงการ จะต้องทำเอกสารมอบฉันทะ (หัวหน้าโครงการเขียนมอบฉันทะในสำเนาบัตรของผู้รับมอบ พร้อมลายเซ็นทั้งสองฝ่าย โดยไม่ต้องแนบสำเนาบัตรหัวหน้าโครงการ) 4. เงินทุนรางวัล ทุนสนับสนุนรอบคัดเลือก โอนเข้าบัญชีผู้พัฒนาจำนวน 3,000 บาท สามารถศึกษารายละเอียดการจ่ายเงินทุนรางวัลแต่ละรอบได้จากเว็บไซต์ www.nscthailand.com หรือ http://nsc.siit.tu.ac.th/nsc/front/show/Capital 5. การแจ้งความจำนงค์แก้ไขข้อมูลโครงการ 5.1 แจ้งคำร้องขอแก้ไขข้อมูลโครงการที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ เช่น เขียนชื่อโครงการผิด อีเมล์สมาชิกในทีม ชื่อผู้ร่วมทีม เป็นต้น โดยส่งแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป พร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรทุกท่านในโครงการ สแกนส่งมาที่ siitnsc@gmail.com ภายในวันที่ 14 ม.ค. 59 หรือในวันพิธีรับทุนเท่านั้น และยื่นเอกสารตัวจริงทั้งหมด ในวันพิธีรับทุน 5.2 การขอย้ายประเภทโครงการ จะต้องใช้เวลาในการพิจารณาเป็นพิเศษ และต้องส่งเอกสารตัวจริงเท่านั้น ภายในวันที่ 14 ม.ค. 58 หรือในวันพิธีรับทุนเท่านั้น *** ทางศูนย์ประสานงานภาคกลาง จะไม่รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโครงการ หลังจากวันพิธีรับทุน *** 6. การพิมพ์สัญญารับทุน 6.1 ควรแจ้งความจำนงค์ การแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ตามข้อ 5. ให้ถูกต้องก่อนการพิมพ์สัญญารับทุน 6.2 ลงลายมือชื่อในสัญญารับทุนทั้ง 2 ฉบับ (ต้นฉบับและคู่ฉบับ) เฉพาะหัวหน้าโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองโดยชอบธรรมในกรณีผู้เยาว์ (ผู้เยาว์หมายถึงบุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) 6.3 ควรจัดหน้ากระดาษของสัญญารับทุนตามคำแนะนำในระบบจีน่า เพื่อให้หน้ากระดาษอยู่ในขอบของกระดาษ A4 โดยต้นฉบับ 1 แผ่น และคู่ฉบับ 1 แผ่น และตัวหนังสือไม่เล็กจนเกินไป 7. การรับเงินทุน การสละสิทธิ์ และการคืนทุน 7.1 ศูนย์ประสานงานจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมๆกันทุกโครงการหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โดยทำการจ่ายเงินทุนเฉพาะโครงการที่ยื่นเอกสารครบแล้วเท่านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจ่ายเงินทุน กรุณายื่นเอกสารรับทุนให้ครบถ้วน โดยพร้อมเพรียงกันในวันพิธีรับทุน และจะทำการแจ้งวันที่โอนให้ทราบทางอีเมล์ 7.2 หากโครงการใดขาดการติดต่อ หรือไม่ยื่นเอกสารรับทุน ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ทางศูนย์ประสานงานจะถือว่าโครงการนั้นสละสิทธิ์การแข่งขัน และโปรดแจ้งความจำนงค์การขอสละสิทธิ์ โดยใช้แบบฟอร์มแจ้งคำร้องทั่วไป 7.3 โครงการใดที่รับเงินทุนรอบแรกไปแล้ว จะต้องพัฒนาการเขียนซอฟต์แวร์ เพื่อแสดงผลงานในรอบสอง หากไม่มานำเสนอผลงาน จะต้องคืนทุนจำนวนเงิน 3,000 บาท ตามที่ระบุในสัญญารับทุน โดยโอนเงินทุนคืนที่ ธนาคารธนชาต สาขาสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ชื่อบัญชี “โครงการ NSC-ภาคกลาง” เลขที่บัญชี 099-6-02984-5 ส่งแบบฟอร์มแจ้งคำร้องทั่วไป แนบสลิปการโอนเงิน มาที่ siitnsc@gmail.com ทั้งนี้ ทางศูนย์ประสานงานฯ ขอให้ผู้พัฒนาพยายามอย่างเต็มที่ อย่างน้อยมีผลงาน 70-80% ก็สามารถมานำเสนอผลงานในรอบสองได้ โดยอาจจะไม่ต้องคืนทุน ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของคณะกรรมการที่ตัดสิน ติดต่อศูนย์ประสานงานภาคกลาง: ภาควิชาICT สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บางกะดี อีเมล์: siitnsc@gmail.com โทร. 02 501 3510-20 ต่อ 5037, 5039 ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ เว็บไซต์ www.nscthailand.net, www.nectec.or.th/nsc หรือ https://www.facebook.com/nsc.siit/ ขอขอบคุณในความร่วมมือ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคภาคกลาง

List All Posts