National Software Contest,Thailand

NSC2016 : กำหนดการและการเตรียมตัวนำเสนอผลงาน (รอบสอง) [ ประกาศ10 ก.พ 59 ]

February 10, 2016


โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
National Software Contest (NSC2016)
 
คำแนะนำสำหรับผู้แข่งขัน รอบรองชนะเลิศ (รอบสอง) 
 
กำหนดการ NSC 2016 รอบนำเสนอผลงาน (รอบสอง)                                             

กำหนดส่งมอบผลงานฉบับสมบูรณ์

15 กุมภาพันธ์ 2559

ประกวดรอบนำเสนอผลงาน

สถานที่: ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ตึก The Hub ชั้น 3

22 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา: 07.30 – 18.30 น.

ประกาศผลโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

29 กุมภาพันธ์ 2559

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ

มีนาคม 255(รอกำหนดการ)


 รายละเอียด กำหนดการ การเตรียมตัว และการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน                                   
1. กำหนดการวันแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน (รอบสอง) 

ประกวดรอบนำเสนอผลงาน (รอบสอง)

สถานที่: ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ตึก The Hub ชั้น 3

22 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา: 07.30 – 18.30 น.

 
 
2. ลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน (เฉพาะผู้แข่งขันเท่านั้น) (ตัวแทนลงทะเบียน 1 คน ต่อ 1 โครงการ) : 
ลงทะเบียนที่ http://goo.gl/forms/fwCejpuvC4

3.  ลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมชมบูธแสดงผลงาน (เฉพาะบุคคลทั่วไป)
ลงทะเบียนที่ http://goo.gl/forms/mG9QmEDZwl
 
4. การเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอผลงาน
4.1 การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เวลา 07.30 – 08.30 น. ณ จุดลงทะเบียน โดยมีขั้น           ตอนดังนี้
4.2 ตรวจสอบ “ลำดับที่โครงการ”, โซนและลำดับที่บูธ และแผนผังบูธ 
4.3 แจ้ง “ลำดับที่โครงการ” ณ จุดลงทะเบียน กรุณาส่งตัวแทนโครงการละ 1 ท่าน                  เพื่อบันทึกการมานำเสนอผลงาน
4.4  การเตรียมโปสเตอร์นำเสนอผลงาน:  ผู้แข่งขันต้องเตรียม โปสเตอร์ ขนาด A3           (ต้องไม่เกินขนาด A1 (60 cm.x 80 cm.) มาด้วยตนเอง สามารถนำไปใช้ใน 
การนำเสนอในรอบชิงฯได้ โดยผู้แข่งขันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง  
ดาวน์โหลดโปสเตอร์ Template                                                  
จาก เว็บไซต์:http://fic.nectec.or.th/nsc18_PoserTemplate
4.5   อุปกรณ์ที่ทางผู้จัดงานเตรียมให้ผู้แข่งขัน ได้แก่
 - พื้นที่ขนาดประมาณ 1.5 ม. X 1.8 ม. ต่อหนึ่งโครงการ, โต๊ะนำเสนอผลงาน,                      เก้าอี้ประจำโต๊ะ, สายไฟโครงการละ 1 จุด (ควรเตรียมสายพ่วงมาเอง)  
4.6    อุปกรณ์ที่ทางผู้แข่งขันควรเตรียมมาเอง ได้แก่
- ฉากติดโปสเตอร์นำเสนอผลงาน ยึดแบบตาม Template ข้อ 3.2  (ลักษณะ                       ฉากติดโปสเตอร์ สามารถออกแบบได้ตามต้องการ โดยจะวางบนโต๊ะพิงกับ                       ผนังห้อง หรือทำฉากทรงสูงวางกับพื้นก็ได้ แต่ห้ามติดโปสเตอร์บนผนังห้อง
 - ทางผู้จัดไม่ได้เตรียมอินเตอร์เน็ต WIFI ให้ผู้แข่งขัน หากมีการนำเสนอผลงาน            
ที่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต ต้องจัดเตรียมเอง และควรเตรียมไฟล์การนำเสนอแบบ                
off line มาด้วย 
- แนะนำให้ทุกโครงการควรเตรียมข้อมูลไฟล์งานสำรอง รองรับกรณีมีเหตุ                         ขัดข้องจากการเปิดไฟล์จากเครื่องในช่วงแข่งขัน 
- สายไฟต่อพ่วงคุณภาพดี หากมีการใช้อุปกรณ์ที่ต้องการกำลังไฟค่อนข้างสูง              
ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ และควรเตรียมสายไฟชนิดคุณภาพดีที่เหมาะ              
กับอุปกรณ์นั้นมาด้วย  
4.7 การติดตั้งอุปกรณ์ล่วงหน้า 
หากโครงการใด ที่ประสงค์จะมาจัดเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งบูธล่วงหน้า ในวัน                       อาทิตย์ที่ 21 ก.พ 59 สามารถมาได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ไม่ควรนำ                   คอมพิวเตอร์มาวางไว้ข้ามวัน หากจำเป็น ควรแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ โดย               แจกแจงรายละเอียดอุปกรณ์ใน “แบบฟอร์มแจ้งคำร้องทั่วไป” ลงชื่อหัวหน้า                     โครงการ ส่งทางอีเมล์ siitnsc@gmail.com ภายใน วันที่ 17 ก.พ. 2559  โดย                    สามารถรับฝากได้จำนวนจำกัด
 
5. การส่งรายงานทางไปรษณีย์และอัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์
ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ก.พ 59  (ยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์วันที่ 15 ก.พ 59 ถือว่าเป็นวันสุดท้าย)
5.1    อัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ลงในระบบออนไลน์ Gena
5.2 ส่งต้นฉบับรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่ 
ศูนย์ประสานงานระบบลงทะเบียนออนไลน์ GENA
ศูนย์ประสานงานโครงการNSC ภูมิภาคภาคกลาง (SIIT-TU)
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (ICT)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์บางกะดี)
131 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ต. บางกะดี
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
 
6.    วิธีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
6.1 ผู้พัฒนานำเสนอผลงานโดยการจัดบู๊ธ พร้อมโปสเตอร์
6.2 แสดงวิธีการใช้โปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการ
6.3 เวลานำเสนอผลงาน :  8  นาที 
6.4 กรรมการซักถาม :  7 นาที
6.5 รวม 15 นาที ต่อโครงการ  
 
7.    รายละเอียดการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 
ดูได้จากเว็บไซต์:  
http://fic.nectec.or.th/nsc18_FinalReport 
ตรวจสอบรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบนำเสนอผลงาน NSC2016 ครั้งที่ 18 : http://www.nectec.or.th/nsc/
 
8. แผนผังงาน และเลขที่บูธ: คลิกดาวน์โหลด
 
9. เลขที่บูธเรียงตามหมวด: คลิกดาวน์โหลด
 
10. ดาวน์โหลดกำหนดการแข่งขัน: คลิกดาวน์โหลด
 
11. แผนที่การเดินทาง : คลิกดาวน์โหลด
 
12. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป: คลิกดาวน์โหลด

หมายเหตุ  ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่หัวข้อ > การประชาสัมพันธ์งาน “การแข่งขัน NSC รอบรองชนะเลิศ (รอบสอง)” ที่เว็บไซต์ www.nscthailand.net
 
 
 
 
 
 

 

List All Posts