National Software Contest,Thailand

NSC2017 : เปิดรับสมัครแล้ว โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

August 03, 2016


 ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการประกวด "โครงการ NSC 2017 (ครั้งที่ 19) 

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nectec.or.th/nsc/ และwww.nscthailand.net) สอบถามเพิ่มเติม : 02 5013505 ต่อ 5037,5039 อีเมล์siitnsc@gmail.com 
...................................................
ลงทะเบียนเข้าร่วมและส่งข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม ถึง 20 ตุลาคม 2559
ขั้นตอนการเข้าร่วมแข่งขัน มี3 ขั้นตอนดังนี้
1. ลงทะเบียนสมัครแข่งขันโครงการที่ http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA/login.php 
เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 20 ตุลาคม 2559
ผู้แข่งขันโครงการมีสิทธิ์เสนอเพียงคนละ 1 โครงการ มีทีมพัฒนาได้ไม่เกิน 3 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
2.ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ที่ http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA/login.php 
3.ส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง สำหรับภาคกลางส่งข้อเสนอโครงการ
ที่อยู่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคภาคกลาง 131 หมู่ 5 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์บางกะดี)
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
- เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐ และเอกชน (ไม่เกินระดับปริญญาโท)
- มีอาจารย์และหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง
- มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง
- เฉพาะประเภท BEST 2017 : การแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest) เปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไป
.....................................................
เงินทุนและรางวัล
โครงการที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนสนับสนุนรวมโครงการละ 12,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผ่านการพิจารณาในรอบข้อเสนอโครงการ (รอบแรก) ได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 3,000 บาท
2. ผ่านการพิจารณาในรอบผลงานโครงการ (รอบสอง) ได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 9,000 บาท (โดยทีมผู้พัฒนาได้รับ 7,000 บาท และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ 2,000 บาท)
สำหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะมีเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ดังนี้
รางวัลที่ 1 60,000 บาท และถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เฉพาะประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา)
รางวัลที่ 2 40,000 บาท 
รางวัลที่ 3 20,000 บาท 
รางวัลชมเชย ประเภทละ 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
เงินรางวัลทุกประเภท จะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมอบให้ทีมผู้พัฒนา จำนวน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20%
สถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากเนคเทค
 

List All Posts