National Software Contest,Thailand

NSC2017: ขั้นตอนการลงทะเบียน อัพโหลดและส่งข้อเสนอโครงการ

August 03, 2016


  ขั้นตอนการลงทะเบียน อัพโหลดและการส่งข้อเสนอโครงการ

 
 
 
 
4. ขั้นตอนการอัพโหลดข้อเสนอโครงการ  มี 2 รูปแบบ ดังนี้
 
4.1 รูปแบบที่ 1 การอัพโหลดไฟล์ PDF                                      ก่อนทำการอัพโหลดควรรวบรวมไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวกัน เพราะสามารถอัพโหลดได้เพียง 1 ไฟล์เท่านั้น 
 
4.2 รูปแบบที่ 2 การอัพโหลดไฟล์ Plain text 
แนะนำขั้นตอนการสร้างไฟล์ Plain text ดังนี้
1.Copy ข้อความในไฟล์ Word ทั้งหมดลงใน “Notepad” 
2.ทำการบันทึก โดยเลือก “ Save As…”
3.ด้านล่างทางขวามือ ตรงคำว่า Encoding : ให้เลือกเป็น  “Unicode”
4.จากนั้นตั้งชื่อไฟล์แล้วทำการบันทึก

5. ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์
 
5.1โปรดทำการส่งต้นฉบับข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 20 ต.ค 59 (วันที่ประทับตราไปรษณีย์วันสุดท้าย)
5.2 พิมพ์หน้าปกข้อเสนอโครงการจากระบบGENA เข้าเล่มต้นฉบับข้อเสนอโครงการ แนบสำเนาบัตรของสมาชิกทุกท่านและอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ 
5.3 พิมพ์หรือเขียน“เลขรหัสโครงการ” ที่ได้รับจากระบบลงทะเบียน ลงบนด้านหน้า และด้านหลังซอง
ตามตัวอย่างรูปภาพดังนี้
 
 
6. ส่งด้วยต้นเองที่ศูนย์ประสานงานที่สังกัด หรือส่งทางไปรษณีย์ ไม่เกินวันสุดท้ายที่ปิดรับสมัคร
 
 
***ที่อยู่ศูนย์สำหรับประสานงานภาคกลาง (สำหรับการส่งต้นฉบับข้อเสนอโครงการ)
ศูนย์ประสานงานโครงการ NSC ภาคกลาง 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์บางกะดี)
131 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
 
 
ระยะเวลาสิ้นสุดการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน การอัพโหลดข้อเสนอโครงการและการส่งต้นฉบับ สิ้นสุดถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559นี้เท่านั้น!!
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nscthailand.net (NSC ศูนย์ประสานงานภาคกลาง) หรือ เว็บไซต์หลัก (เนคเทค) www.nectec.or.th/nsc
 
ศูนย์ประสานงานโครงการ NSC ภาคกลาง 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์บางกะดี)
131 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website: www.nscthailand.net
           :  www.nectec.or.th/nsc
FB: Nsc Siit Central Coordinator
E-mail : siitnsc@gmail.com
Tel : 02 501 3505-20 ต่อ 5037, 5039

 

List All Posts